عمود منصف

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تعریف عمود منصف هدف: آشنایی با ویژگی های عمود منصف
شرح فعالیت 1- در کدام شکل خط، عمود منصف پاره خط است؟ در چهار شکل زیر، نقاط مختلف هر شکل را جابه جا کنید و ببینید در کدام شکل خط همیشه عمود منصف پاره خط است؟