Els quatre centres del triangle i la recta d'Euler

En qualsevol triangle:

Baricentre: Punt de tall de les mitjanes.1 Ortocentre: Punt de tall de les altures.2 Circumcentre: Punt de tall de les mediatrius.3 Incentre: Punt de tall de les bisectrius.4 ___________________________________ 1mitjana: segment que uneix un vèrtex i el punt mitjà del costat oposat a aquest vèrtex. 2altura: segment perpendicular a un cotat fins el vèrtex oposat a aquest costat. 3mediatriu: recta perpendicular a un costat que passa pel seu punt mitjà. 4bisectriu: recta que passa per un vèrtex i divideix en dos parts iguals l'angle que determina aquest vèrtex. ___________________________________ Baricentre, Ortocentre i Circumcentre estan aliniats, i la recta que els conté s'anomena recta d'Euler.