แบบเรียน3 สร้างสามเหลี่ยมและวงกลม

นักเรียนสามารถสร้างวงกลมที่ผ่านจุดยอดทั้งสามของสามเหลี่ยมใดได้หรือไม่ โดยใช้เครื่ีองมือ Geogebra

*ห้ามใช้เครื่องมือการสร้างวงกลมโดยใช้จุด3จุด

*เมื่อนักเรียนสามารถสร้างตามที่โจทย์กำหนดได้แล้วลองขยับจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม เพื่อดูว่ารูปสามเหลี่ยมกับจุดศูนย์กลางของวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง