Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

خاصیت های لوزی کپی از

موضوع: چهارضلعی ها هدف: کشف خاصیت های لوزی
شرح فعالیت: چهارضلعی ABCD یک لوزی است. رأس های آن را جا به جا کنید و با ایجاد لوزی های مختلف جاهای خالی زیر را تکمیل نمایید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در لوزی اضلاع . . . در لوزی زاویه های روبه رو . . . در لوزی زاویه های مجاور . . . در لوزی قطرها . . . یکدیگرند. در لوزی قطرها . . . زاویه ها هستند. آیا در لوزی زاویه های مجاور همیشه مساویند؟ آیا در لوزی قطرها همیشه با هم مساویند؟