Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Copy of Tub de raigs catòdics

Construcció inspirada en el problema 3 de l'opció B de la sèrie 2 de les PAU de física (Catalunya) de setembre de 2010. Es mostra un tub de raigs catòdics en el qual els electrons s'acceleren en passar per un canó amb una diferència de potencial ΔV=5,0·10³ V entre els seus extrems. Després arriben a una zona on hi ha un camp elèctric vertical. En la construcció es pot modificar el módul i el sentit del camp elèctric.
a) Modifiqueu el valor del camp elèctric (tan en mòdul com en sentit) i comproveu l'efecte que això té sobre el moviment del feix d'electrons. b) Introduïu en la regió on actua el camp elèctric l'electró de prova i comproveu el sentit de la força que hi actua. Per què la força té sempre el sentit oposat al camp? c) Reproduïu per diferents valors del camp elèctric aplicat els valors del mòdul de la força i de l'acceleració que actuen sobre l'electró en la regió on es troba el camp elèctric, i que es mostren en la part superior de la construcció.