توازی و تعامد

:نویسنده
setareh noorbakhsh
محیط تعاملی زیر را ببینید.
اجزاء شکل را ببینید، نقطه ی G را جا به جا کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. چه رابطه ای میان 3 خط راستی که در شکل می باشد، وجود دارد؟ چه تشابهی در معادله هایشان پیدا می کنید؟ وضعیت P و d را تغییر دهید، دوباره به سؤال های قبلی پاسخ دهید. دو خط راست، در چه شرایطی با هم موازی هستند؟ حالا می توانید بگویید، در چه شرایطی بر هم عمود هستند؟ شکل بعدی را ببینید.