Pravokutni trokut - ponavljanje

Koliki je zbroj mjera šiljastih kutova u pravokutnom trokutu?

Ako je jedan šiljasti kut pravokutnog trokuta 25, kolika je mjera drugog šiljastog kuta tog trokuta?

Pitagorin teorem

Ako su a i b katete, a c hipotenuza pravokutnog trokuta vrijedi sljedeća jednakost:

Uključite sve točne odgovore

Koje zaključke možeš izvesti iz gornjeg prikaza?