Αντιγραφή του Waga / Balance

Korzystamy z odważników o wadze 1, 3, 9 i 27 kg. Jak możemy zważyć ciężary o wagach od 1 do 40 kg. We use the weights with a weight of 1, 3, 9 and 27 kg. How can we weigh the burdens on the weights from 1 to 40 kg.
Ustaw wartość zielonego suwaka na odpowiednią wartość. Set the green slider to the appropriate value.