Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Xác suất liên quan đến phân phối chuẩn tắc

Author:
Ton Tu

Lưu ý:

- Sử dụng chuột để kéo hai giá trị a và b đến vị trí phù hợp. Trong trường hợp a bằng vô cùng (hoặc b bằng trừ vô cùng), ta có thể xem a=6 (hoặc b=-6). - Trên đây là đồ thị minh hoạ và kết quả tính xấp xỉ xác suất.