محاسبه ی احتمالات در یک توزیع نرمال ( P(z<k) : N(0,1 کپی از

توضیح: در شکل زیر نقطه ی سبز z را می توان حرکت داد و در شکل تغییراتی ایجاد کرد.
فعالیت: برای دیدن احتمالات بعدی، نقطه ی سبز را جا به جا کنید. ( P( z<0.75 ( P( z<2 ( P( z<0.84 ( P( z<0 1. به نظر شما، مقدار( P( z>0.4 چقدر خواهد بود؟ بیشترین مقدار ممکن k را، در هر یک از موارد زیر تعیین کنید. 2. P( z<k )=0.7019 3. P( z<k )=0.5040 4. P( z<k )=0.9535 برای پاسخ به سؤال امتیازی، به سؤال زیر فکر کنید: مقدار احتمال ( P( z<0.5 برای ( N(1,1 را چگونه می توان محاسبه کرد؟