Парност елементарних функција

Графици елементарних функција су познати од раније . Користећи дефиницију парности , лако са графика одређујемо њихову парност. У претходној лекцији видели смо да је степена функција парна ако је експонент паран , а непарна ако је експонент непаран број . Корена функција са парним изложиоцем није ни парна ни непарна. Искористићемо графике још неких елементарних функција да би одредили њихову парност.

Експоненцијална функција-ни парна ни непарна

Логаритамска функција-ни парна ни непарна

Тригонометријске функције - парна је само функција y=cosx, oстале су непарн

Корена функција са непарним изложиоцем корена-непарна