دونده

:نویسنده
saeed
دونده مجبور است فاصله مورد نظر خود برای دوین را نصف کند و آن را در یک زمان مشخص بدود. بعد از اینکه به نصف رسید باز هم فاصله باقیمانده را نصف کند و در همان زمان قبلی بدود و به همین ترتیب عمل کند. تصویر زیر شرایط وی را نشان می دهد.
این دونده کی به مقصد می رسد؟ اگر به جای نصف از کسرهای دیگر استفاده کند چطور؟