رسم متوازی الاضلاع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها
شرح فعالیت: در نرم افزار هندسه پویا، یک چهارضلعی وقتی متوازی الاضلاع است که با حرکت دادن رأس های آن خواص آن تغییر نکند و متوازی الاضلاع باقی بماند. در شکل زیر از چهارضلعی ABCD و EFGH فقط یکی متوازی الاضلاع است. بررسی کنید کدام یک متوازی الاضلاع است؟ با کمک ابزارهای موجود یک متوازی الاضلاع پویا رسم کنید. (متوازی الاضلاع شما باید به شکل ها و صورت های مختلف در آید اما همیشه متوازی الاضلاع باقی بماند)