قضیه فیثاغورس (روش هندسی)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
شرح فعالیت: برای اثبات قضیه ی فیثاغورس به روش هندسی راه حل های مختلفی وجود دارد. در کتاب درسی دو راه از این راه ها دیده شده است. در این فعالیت یک راه دیگر به شما نشان داده شده می شود. توسط لغزنده های m و n، اندازه ی اضلاع مثلث قائم الزاویه ی ABC را تعیین کنید. (n باید کمتر از m باشد)