บทเรียนmath

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ข้าพเจ้าได้สร้างบทเรียนนี้เพื่อนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า จาก
บทเรียนmath