Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Příčková konstrukce elipsy

Elipsa je určena sdruženými průměty KL, MN. Pomocí příčkové konstrukce načrtněte elipsu. Postup konstrukce: Sestrojíme tečnový rovnoběžník. Strany rovnoběžníka i průměry rozdělte na n dílů. Sestrojte svazky přímek se středy v bodech M, N. Body elipsy jsou průsečíky odpovídajících si přímek svazků.