Řešení úkolu č. 2

2.1

Řešení úkolu 2.1 sledujte v následujícím GG souboru. Nastavte si pomocí posuvníků potřebné hodnoty a zkontrolujte si svůj výpočet.

K výpočtu délky šroubovice

2.2

Odporový vodič je měděný. Kdybychom jej navíjeli při teplotě těsně na hadici, v zimě při teplotě , kdy termostat spouští jeho funkci, dojde k jeho zkrácení. Toto zkrácení lze vypočítat podle vzorce , kde je koeficient teplotní délkové roztažnosti mědi. Dosadíme-li do předchozího vzorce délku odporového vodiče m (při délce hadice 10 m a výšce jednoho závitu 10 cm) a , dostaneme výsledek 0,041 mm. Závěr: Protože na vypočítanou délku odporového vodiče dojde v daném teplotním intervalu o zkrácení tohoto vodiče o 0,041 mm, je možné ho navíjet těsně, protože toto zkrácení ho nemůže poškodit.