Klotoida

Křivost klotoidy k je přímo úměrná délce oblouku s. Koeficient přímé úměrnosti je většinou velmi malý, proto je používán ve tvaru . Rovnice klotoidy vyjádřená závislostí délky s a křivostí k je tedy

.

V železniční i silniční dopravě se používá pro napojení úseků s různou křivostí. Soustava souřadná je zvolena tak, že bod o křivosti 0 je v počátku, tečna v tomto bodě je osa x (přímý úsek). Pro daný koeficient přímé úměrnosti (dáno pojížděnou rychlostí) vypočítáme délku s klotoidy pro napojení na kružnicový oblouk, jež je veden po oskulační kružnici.
X, Y - body napojení
X, Y - body napojení

Úloha 1

Určete délku s oblouku klotoidy pro napojení přímého úseku na kruhový oblouk o poloměu r = 15 m. Řešení: V bodě napojení musí mít klotoida i kruhová zatáčka stejnou křivost , odtud . Dosazením poloměru r=15 m získáme pro délku oblouku s=15 m.

Úloha 2: Změna směru při pohybu po klotoidě

Vypočítejte odchylku přímého úseku a tečny v bodě napojení klotoidy a kruhové zatáčky r =15 m. Řešení: Derivací parametrických rovnic klotoidy získáme jednotkový vektor tečny ve tvaru Odtud vzorec pro úhel, který svírá tečna s osou x: . Po dosazení za oblouk s z předchozího příkladu . Pro hodnotu poloměru r = 15 m získáváme velikost úhlu v radiánech. α =1/2.

Úloha 3: Přechodnice 3. stupně

Nahraďte klotoidu kubickou parabolou. Řešení: Z Taylorova rozvoje 3. stupně dostáváme aproximaci ve tvaru . Dosazením A=15 je algebraická přechodnice třetího stupně vyjádřená explicitně .

Úloha 4: Napojení dvou kruhových oblouků

Jak dlouhá část klotoidy bude použita pro napojení kruhové zatáčky o poloměru r=450 m a kruhové zatáčky o poloměru r=60 m. Řešení: V bodech napojení musí mít klotoida i kruhová zatáčka stejnou křivost. Odtud vypočítáme křivočaré vzdálenosti s1, s2 bodů napojení od počátku při pohybu po klotoidě. Délka použité části přechodnice bude rozdíl s = s1-s2 =433,33 m.
P1, P2 - body napojení
P1, P2 - body napojení