Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

elmtv-804-0214h-2

אלי מיטב - שאלון 804 - חורף תשע"ד - 2014 - שאלה 2 סרגלי הגרירה מציגים ישרים שונים מהנתונים בשאלה הנקודה האדומה על הציר האנכי ניתנת להנעה והיא מציגה גבהים שונים של הקדקוד הנתון