Proučimo trenje

Prošli puta ste trebali uočiti sljedeće (nadopunite u bilježnicama ako vam nešto od niže navedenog nedostaje) -Trenje je sila koja se javlja pri dodiru dviju površina i usmjerena je u smjeru suprotnom od smjera gibanja tijela. - Ako je vučna sila veća od sile trenja: tijelo koje se giba se giba ubrzano (sve brže), tijelo koje miruje će se pokrenuti - Ako je vučna sila manja od sile trenja: tijelo koje se giba počinje usporavati, tijelo koje miruje-miruje i dalje. - Ako je vučna sila jednaka sili trenja: tijelo koje se giba, giba se usporeno (sve sporije), tijelo koje miruje- miruje i dalje. Iz gore napisanog proizlazi: kad dinamometrom vučemo tijelo po podlozi tako da se ono giba jednoliko možemo izmjeriti silu trenja. Dinamometar pokazuje vučnu silu, a kako je ona jednaka sili trenja tim smo postupkom ujedno izmjerili i silu trenja. Vaš zadatak je za danas- proučiti o čemu ovisi sila trenja. Stavite naslov: O čemu ovisi sila trenja Istražiti ćete ovisi li o: 1. pritisnoj sili- u našem pokusu ćemo imati tijelo položeno na vodoravnu podlogu, pa je pritisna sila jednaka težini tog tijela 2. veličini dodirnih ploha 3. vrsti materijala. Navedeno ćete proučiti pomoću simulacije u kojoj možete mijenjati pritisnu silu, veličinu dodirnih ploha i vrstu materijala u dodiru. Uvijek tokom pokusa mijenjajte samo jednu komponentu pokusa- znači ako želim saznati utječe li na trenje težina- odabrati ću jednu vrstu materijala i jednu veličinu podloge i njih držati stalnima (obavezno odaberite neku svoju kombinaciju, ne samo uzeti već onako kako je u simulaciji), a težinu mijenjamo. Sve treba lijepo zapisati i skicirati. npr ako proučavam ovisi li trenje o pritisnoj sili- skiciram pokus, zapišem koje sam materijale i koju veličinu plohe odabrala (odabirete ih pomoću klizača) a u tablicu s dva stupca, jedan je pritisna sila/težina, drugi sila trenja, unosim podatke i na kraju treba izvesti zaključak- ovisi li sila trenja o težini i na koji način (npr, pišem bzw, što je pritisna sila veća, sila trenja je manja) Sve ponovite za veličinu dodirnih ploha i za materijale u dodiru- za njih ne pišete kako ovisi, već je samo dovoljno napisati ovisi li, ili ne. Upute dobro pročitajte! Treba dobro znati uvodni dio da bi se moglo izvesti pokus. Poslikajte mi bilježnice s rezultatima pokusa i snimite zaslon za bar jedno izvođenje pokusa za svaku tablicu. Ne prepisujte-ne može se dogoditi da svi imate iste kombinacije ponuđenih veličina, zato sam i stavila da trebate na početku pokusa promijeniti i one veličine (odnosno, bar jednu) koje ne proučavate trenutno (ali ih tokom pokusa ne diramo) Ovaj ću vam zadatak ocijeniti i ocjena ide u istraživački rad. Riješite i kviz na dru stranice.

1. Sila trenja ne ovisi o pritisnoj sili.

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)

2. Sila trenja ne ovisi o veličini dodirnih ploha.

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)

3. Sila trenja je veća što su dodirne plohe veće.

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)

4. Sila trenja ovisi o vrsti ploha u dodiru.

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)

5. Zašto je vučna sila na početku gibanja, u trenutku kada pokrenemo tijelo, veća od vučne sile u daljnjem dijelu pokusa?