Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema d'optimització

Observa com, en variar el punt A, l'àrea del rectàngle va variant. A la finestra gràfica es veu com la funció àrea respecte l'abcsisa x del punt A correspon a una funció quadràtica.