عنوان: فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان موضوع: توازی هدف:

:نویسنده
setareh noorbakhsh
عنوان: فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان موضوع: توازی هدف: کشف مکان هندسی نقاطی که از یک خط به فاصله ی معین هستند و تقاطع دو مکان شرح فعالیت: در شکل دو خط e و d و دو نقطه ی A و B را مشاهده می کنید. فاصله ی نقطه A تا d و فاصله ی نقطه تا روی شکل نشان داده شده است. نقطه A را طوری حرکت دهید که فاصله آن تا خط d به طور ثابت 4 واحد باقی بماند. این نقطه روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با خط دارد؟ حالا نقطه B را طوری حرکت دهید که فاصله آن تا خط e به طور ثابت 3 واحد باقی بماند. نقطه B روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با خط دارد؟ برای دیدن بهتر پاسخ می توانید روی نقاط کلیک راست کنید و گزینه ی «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید.