عنوان: فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان موضوع: توازی هدف:

:نویسنده
setareh noorbakhsh
عنوان: فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان موضوع: توازی هدف: کشف مکان هندسی نقاطی که از یک خط به فاصله ی معین هستند و تقاطع دو مکان شرح فعالیت: در شکل دو خط e و d و دو نقطه ی A و B را مشاهده می کنید. فاصله ی نقطه A تا d و فاصله ی نقطه تا روی شکل نشان داده شده است. نقطه A را طوری حرکت دهید که فاصله آن تا خط d به طور ثابت 4 واحد باقی بماند. این نقطه روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با خط دارد؟ حالا نقطه B را طوری حرکت دهید که فاصله آن تا خط e به طور ثابت 3 واحد باقی بماند. نقطه B روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با خط دارد؟ برای دیدن بهتر پاسخ می توانید روی نقاط کلیک راست کنید و گزینه ی «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید.
سوال: کدام گزینه تعریف خط موازی یک خط است؟ الف) مجموعه نقاطی که فاصله آنها تا یک نقطه از خط ثابت است. ب) مجموعه نقاطی که فاصله آنها تا خط ثابت است. ج) مجموعه نقاطی که فاصله آنها تا خط از یک عدد مشخص بیشتر است. د) مجموعه نقاطی که فاصله آنها از یک عدد مشخص کمتر است. راهنمایی و توضیح در این فعالیت شما با مفهوم و تعریف خط موازی آشنا شده اید. اگر بخواهیم خط موازی یک خط را بیاییم باید تمام نقاطی که فاصله آنها تا آن خط مقدار مشخص و ثابتی است را پیدا کنیم