Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

TRANSLACIJA

1. Odredi točku u koju se preslika točka A za:

a) za vektor b) za vektor

2. Koji je trokut dobiven translacijom trokuta označenog slovom A?

3. Koji trokut nije nastao translacijom lika C

4. Odredi lik koji dobijemo translacijom:

a) trokuta ABS za vektor b) trokuta ESD za vektor c) trokuta BSC za vektor d) romba ASEF za vektor e) romba ESCD za vektor

5. U ovom zadatku imate translaciju, možete mijenjati položaj auta, možete mijenjati smjer i orijentaciju vektora i na taj način vježbati,.