Funcions polinòmiques (4t i 5t grau)

Podeu expressar la funció de forma factoritzada a partir dels punts de tall, sempre que tingui el grau corresponent

A) Troba una funció polinòmica de grau 4 que inclogui els punts A y B

B) Troba una funció polinòmica de grau 4 que inclogui el punt A

C) Troba una funció polinòmica de grau 5 que inclogui els punts A, B, C, D y E

D) Troba una funció polinòmica de grau 5 que inclogui els punts A, B, C y D