فعالیت ۹

:نویسنده
شیخ‌علیان
:موضوع
مثلث‌ها
آیا اگر اندازه دو ضلع و زاویه بین از یک مثلث با اندازه دو ضلع و زاویه بین از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، با ابزار داده شده، مثلثی با مشخصات زیر رسم کن: الف) AB=۴ cm ب) A=۵۶ پ) AC=۲ cm
۱- چند مثلث می‌توانی با این ویژگی رسم کنی؟ ۲- آیا اگر اندازه دو ضلع و زاویه بین از یک مثلث با اندازه دو ضلع و زاویه بین از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟