تبدیل تابع ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در شکل زیر می توانید نمودار چند نوع تابع را به وسیله ی حرکت دادن نقطه ی قرمز ببینید و با حرکت دادن نقطه ی سبز k در آن ها تغییر ایجاد کنید.
فعالیت: در شکل بالا، با استفاده ی صحیح از نقاط متغیر، تابع قرمز را آن قدر تغییر دهید تا دقیقاً روی تابع بنفش منطبق شود. دقّت داشته باشید، نقاط قرمز نوع تابع و نقطه ی سبز مقدار ضریب k را تغییر می دهد. برای شروع مجدد، از نماد باز گرداننده ی تصویر- واقع در گوشه ی سمت راست بالای صفحه- استفاده کنید.