مفهوم حد تابع

:نویسنده
kamalfatemi
مفهوم حد چپ و راست یک تابع لطفا جهت محاسبه حد راست این تابع در نقطه x=0 لغزنده a رامتحرک کنید و برای محاسبه حد چپ آن لغزنده d را متحرک نموده از مفهوم حد لذت ببرید سید کمال فاطمی محمدی ازنایین با تشکر از استاد انارکی