Множење вектора позитивним бројем

Множење вектора бројем

Када вектор помножимо позитивним бројем, добијамо вектор који има исти правац и исти смер као полазни вектор, а његов интензитет једнак је производу тог броја и интезитета полазног вектора.