Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Interferència de dues ones

Dues fonts coherents puntuals (A i B) emeten ones circulars transversals de la mateixa amplitud i freqüència. La construcció mostra la interferència entre les ones emeses per les dues fonts en la regió de l'espai propera a les fonts. Es pot determinar el tipus d'interferència en un punt genèric P a partir de la mesura de la diferència de camins recorreguts per les ones procedents de les dues fonts. Es poden visualitzar també les línies ventrals i les línies nodals.