Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Demostració visual del Teorema del Cosinus

Comprova que els dos eptàgons són congruents arrossegant el segon sobre del primer. Mou els vèrtex del triangle inicial A, B, C. Troba l'àrea dels dos paral·lelograms en funció dels costats b i c i l'angle A.
Dedueix el Teorema del Cosinus. Observa que per A?90º també tens una demostració del Teorema de Pitàgores