پل فلزی کپی از

:نویسنده
fatemeh, saeed
برروی یک رودخانه قرار است پلی فلزی به شکل زیر با استفاده از قطعاتی به طول 2 متر بسازیم.
اگر عرض رودخانه 20 متر باشد چند قطعه فلزی نیاز داریم؟ اگر عرض رودخانه100 متر باشد چطور؟ آیا می توانیم یک الگوی کلی برای آن بیابیم؟