Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions_Propocionalitat inversa

Observem la funció de proporcionalitat inversa.

1. Si el valor de k > 0, a) En quins quadrants es dibuixa la hipèrbola? b) La funció és creixent o decreixent? 2. Si el valor de k < 0. a) En quins quadrants es dibuixa la hipèrbola? b) La funció és creixent o decreixent? 3. Com més petita en valor absolut és la constant de proporcionalitat inversa k, les branques de la hipèrbola estan més aprop o més lluny dels eixos de coordenades? Com ha de ser la k per separar-se la gràfica dels eixos?