Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ترکیب دوران و انتقال

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
دوران
در شکل زیر سه روباه را می بینید که از ترکیب دوران و انتقال نسبت به هم به وجود آمده اند و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی واقع در شکل جهت انتقال ها را تغییر داد.