سودوکوی ابتدایی

:نویسنده
daruosh
بچه های عزیزدرهرمربع کوچک رنگی زیرفقط یک بارازارقام1و2و3و4قراردهیدودرهرستون وردیف مربع بزرگ زیرنیزازهمین ارقام فقط یک باربه کاربگیرید