Površina romba - dokaz bez riječi

Pomicanjem klizača rotiraj trokute.
1. Koji lik nastaje nakon rotacije svih četiriju trokuta? 2. Koje su duljine stranica nastalog lika? 3. Napišite formulu za površinu nastalog lika pomoću e i f. 4. Napišite formulu za površinu romba ABCD pomoću e i f. (Pomoć: Koji je odnos površine romba i nastalog lika?)