Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Força de Lorentz

Procediment per a construir la trajectòria d'una partícula de masa m amb velocitat inicial v0 en un camp magnètic B d'acord amb la força de Lorentz Treballem amb el full de càlcul com segueix: A la primera fila (hem definit prèviament les magnituds):
 • =0 El temps des de t=0 amb un interval de 0.01s. (columna A)
 • =P Les coordenades d'un punt P. (columna B)
 • =v_0 La velocitat inicial. (columna C)
 • =q (v_0 ⊗ u) / m La força de Lorentz. El vector u és el vector camp magnètic. (columna D)
 • A la segona fila escrivim:
 • =A1+delta
 • =P + C1 delta + 0.5 D1 delta²
 • =C1 + D1 delta
 • =q (C2 ⊗ u) / m
 • =Segment(B1, B2)
 •