Težišnice i težište trokuta; nedostupan vrh

1. dio: Srednjica trokuta

Srednjica trokuta je dužina koja spaja polovišta dviju stranica.
  1. Raspoloživim alatima nacrtajte jednu srednjicu.
  2. Odaberite alat Toolbar Image pa izmjerite duljinu srednjice i treće stranice (onu čiju polovišta ne spaja).
  3. Alatom Toolbar Image odredite nagib srednjice i te stranice da biste otkrili jesu li usporedne.
  4. Pomičite vrhove trokuta i uočite svojstva srednjice.

2. dio: Konstrukcija težišta

Raspoloživim alatima konstruirajte težište trokutu čiji je jedan vrh nedostupan. Napomena. Alat šestar Toolbar Image potreban je za konstrukciju polovišta, a rabi se tako da se odabere dužinu, recimo stranicu trokuta, a zatim točku za središte.