Kružnice v axonometrii

Téma:
Kružnice
V axonometrii sestrojte kružnici, která leží v půdorysně.
Kružnice k(S,r) leží v půdorysně. Axonometrickým průmětem kružnice je elipsa, jejíž hlavní osa leží na přímce rovnoběžné s průsečnicí půdorysny a axonometrické průmětny, tedy hlavní osa AB je rovnoběžná se stranou XY axonometrického trojúhelníku, |AB|=2r. Vedlejší osu omezíme: 1. Zp. – pomocnou průmětnu π otočíme do axonometrické průmětny; 2. Zp. - najdeme bod, který leží na kružnici k. Ve skutečnosti osy x,y svírají pravý úhel. Jestliže bodem A vedeme rovnoběžku s axonometrickým průmětem osy y a bodem B vedeme rovnoběžku s axonometrickým průmětem osy x, jejich průsečíkem je bod M, který podle Thaletovy věty leží na kružnici k. Vedlejší osu tedy omezíme pomocí rozdílové proužkové konstrukce, protože známe hlavní vrcholy elipsy a další bod. Nyní může vyrýsovat elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic.