Ο ρόλος της παραμετροποίησης

Author:
e-arsakeio

Οδηγίες

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, παρουσιάζονται κατηγορίες συνόλων ευθειών, οι οποίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βρείτε τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε οικογένεια.

Εργασία

A. Να ορίσετε στην επιλογή "Ορίζουμε την εξίσωση ευθείας" την εξίσωση συνόλου ευθειών όπου:
  1. Είναι παράλληλες στην ευθεία y=-3x+1
  2. Τέμνουν τον άξονα yy΄ στο σημείο (0,-2).
  3. Τέμνουν τον άξονα xx΄ στο σημείο (-2,0) ( Υπόδ: Για παράδειγμα οι ευθείες με τύπο: y=αx+2α)
  4. Περνούν από το σημείο Κ(1,-2).
B. Να εξετάσετε αν είναι δυνατός ο ορισμός συνόλου ευθειών που είναι παράλληλες στον άξονα yy΄ . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.