Udaljenosti između točaka, pravaca i ravnina

U kocki ABCDEFGH duljine brida a odredi udaljenost točke A i pravaca:
  1. CD
  2. GH
  3. DB
  4. BG
U kvadru ABCDEFGH duljine bridova iz vrha A su |AB| = 6, |AE| = 4, |AD| =3. Izračunaj udaljenost vrha A do prostorne dijagonale .

Udaljenost vrha A do prostorne dijagonale iznosi

U kocki ABCDEFGH točka P polovište je brida . Izračunaj udaljenost točke H do pravca AP. Duljina brida kocke je 4 cm.

Udaljenost točke H do pravca AP iznosi

Zadan je pravokutnik ABCD sa stranicama |AB| = 12 cm, |BC| = 8 cm kojemu je S sjecište dijagonala. Točka V nalazi se na okomici kroz S na ravninu ABC i udaljena je od ravnine 10 cm. Izračunaj udaljenost:
  1. točke V do stranice AB
  2. točke A do pravca VB.

Zadatak riješite u ovom prozoru