Suma gràfica de vectors

Autor:
rdalmau
Tenim dos vectors: u i v, que volem sumar per obtenir el tercer vector suma: w.
Fixa't que bàsicament són dos passos: el primer de traslladar un dels vectors perquè comparteixin punt origen; i el segon de traçar les paral·leles i fer la suma gràfica pròpiament dita.