عمود منصف

:نویسنده
setareh noorbakhsh
هدف: درک روش رسم عمود منصف یک پاره خط در محیط پویا شرح فعالیت: در شکل زیر لغزنده های a، b، c، d را حرکت دهید.
سعی کنید شعاع کمان ها را طوری تنظیم کنید که خط چین عمودمنصف AB شود. در این حالت شعاع کمان های بالا چه ارتباطی باهم دارند؟ آیا شعاع کمان های پایین باهم مساویند؟ آیا لازم است شعاع همه کمان ها یکسان باشد تا خط چین عمودمنصف AB شود؟