Ток и знак функције

ТОК ФУНКЦИЈЕ

1. Да ли је функција y=-2x+4 растућа или опадајућа?

Check all that apply

ЗНАК ФУНКЦИЈЕ

2. У линеарној функцији y=-2x+4 колика је вредност за y, за x=-5?

Check all that apply

ЗНАК ФУНКЦИЈЕ

3. У линеарној функцији y=-2x+4 колика је вредност за y, за x=5?

Check all that apply