Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

שיעורי נקודה במערכת צירים קרטזית - מטלה לשיעור דידקטיקה לילך שוסטר

מקמו את ארבעת הנקודות הנתונות במערכת הצירים הנתונה. חזרו על הפעולה 3 פעמים.