Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Definitioner

Vad är en storhet?

Inom naturvetenskap beskriver vi egenskaper hos olika föremål och fenomen. Dessa egenskaper kan vi beskriva med hjälp av storheter som går att kvantifiera. Om vi tar ett äpple som exempel så kan vi beskriva äpplet med dess massa och volym. Massa och volym är två exempel på storheter. Massa och volym kan vi beteckna endast med ett mätetal och enhet. Äpplet har massan 100 i enheten gram. Äpplet har volymen 150 cm3. Vi kan också beskriva från vilket äppelträd äpplet kommer ifrån och vilka som har odlat äpplet. Detta är exempel på egenskaper som inte går att kvanitifera. Odlaren och äppelsort är exempel på sådant som inte är storheter.

Vad är skillnaden på en vektor och en skalär?

Massa och volym är exempel på storheter som går att beskriva endast med ett mätetal och enhet. Det är exempel på storheter som är skalärer. Om äpplet faller i luften så har äpplet en viss fart, säg 3 m/s. Farten anger inte riktningen på vilket håll äpplet rör sig utan endast storleken på hastigheten. Fart är exempel på en skalär. Talet är 3 och enheten är m/s. Om vi dessutom beskriver riktningen äpplet rör sig i så beskriver vi dess hastighet. Äpplet faller hastigheten 3 m/s i riktning nedåt. Förutom en storlek så anger vi också en riktning. Om inte tal räcker för att beskriva en storhet behöver vi en vektor för att beskriva storheten. En vektor har både storlek och en riktning.

Skalärer

Kan du tänka på någon annan annan egenskap äpplet har som vi kan beskriva med en storhet som är en skalär?

Vektorer

Kan du tänka på några andra storheter vi kan beskriva äpplet med som är vektorer?