Pravci koji se sijeku, polupravci, dužine -uvježbavanje

Draga djeco, danas ćemo vježbati već naučene sadržaje o pravcima koji se sijeku, polupravcima i dužinama. Sve zadatke rješavat ćete u svoje geometrijske bilježnice u koje ćete napisati naslov, redne brojeve zadataka, odgovore i crtati crteže s rješenjima. Ne trebate prepisivati tekstove zadatka. Želim vam puno uspjeha u rješavanju!

1. zadatak

a) Nacrtaj pravac a. b) Nacrtaj polupravac b s početnom točkom C. c) Nacrtaj dužinu EF duljine 45 mm.

2. zadatak

Nacrtaj dva pravca koji se sijeku. Označi i imenuj točku u kojoj se sijeku.

3. zadatak

Nacrtaj točku S i tri pravca kojima je točka S sjecište.

4. zadatak

Nacrtaj u bilježnicu sliku 1, a nakon toga u bilježnicu riješi zadatak. a) Nacrtaj dva pravca koji se sijeku u točki C tako da jedan prolazi točkom A, a drugi točkom B. b) Imenuj nacrtane pravce. c) Koliko je dužina na slici? Imenuj ih i izmjeri njihove duljine.

Slika 1:

5. zadatak

Sijeku li se ovi pravci? Objasni svoj odgovor.

6. zadatak

Nacrtaj u bilježnicu sliku 2, a nakon toga u bilježnicu riješi zadatak. a) Koliko je pravaca na slici? Imenuj ih. b) Sjecište tih pravaca označi točkom I. c) Na koliko dijelova ovi pravci dijele ravninu? Oboji različitim bojama te dijelove ravnine.

Slika 2:

7. zadatak

Nacrtaj u bilježnicu sliku 3, a nakon toga u bilježnicu riješi zadatak. a) Nacrtaj dužinu BC. b) Nacrtaj polupravac a koji prolazi točkom D, a početna točka mu je točka A. c) Nacrtaj pravac b koji prolazi točkama B i D. d) Nacrtaj polupravac c koji siječe dužinu BC, a početna točka mu je točka D. e) Sjecište pravca a i dužine BC označi točkom E. f) Sjecište dužine BC i polupravca c označi točkom F. g) Koliko dužina vidiš na slici? Imenuj te dužine.

Slika 3: