Eixos de coordenades

Moveu el punt P i observeu els signes de les seves coordenades. Comprovau que: - En el primer quadrant: les 2 coordenades del punt són positives (+,+) - En el segon quadrant: la primera coordenada és negativa i la segona positiva (-,+) - En el tercer quadrant: les dues coordenades del punt són negatives (-,-) - En el quadrat quadrant: la primera coordenada és positiva i la segona negativa (+,-)