Точката M лежи на страната АВ на...

Author:
Krasi
Точката M лежи на страната АВ на остроъгълния Δ ABC, а точките O, O1 и O2, са центровете съответно на описаните около Δ ABC, Δ АМС и Δ ВМС окръжности. Докажете, че четириъгълникът O1OO2C е вписан в окръжност.