სივრცული კვეთა

Author:
nino
მოცემულია მართკუთხა პარალელეპიპედი. სამი წერტილი აღებულია სხვადასხვა წიბოებზე. გავავლოთ კვეთა მოცემულ წერტილებზე.
კვეთაში მივიღეთ ექვსკუთხედი