စတုဂံ၏ပတ်လည်အနားကိုရှာခြင်း

ထောင့်မှန်စတုဂံ၏ပတ်လည်အနားကိုရှာခြင်း

စတုဂံ များဖြစ်သည့် စတုရန်း၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ အနားပြုိင်စတုဂံ၊ ရွှမ်းဗက်စသည့်တို့ကိုတွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

ရွှမ်းဗက်၏ပတ်လည်အနား

GeoGebra ထဲတွင် ရွှမ်းဗက်ကိုဆွဲသားပါ။ ပြီးလျှင် measurement tool ကိုအသုံးပြု၍ယင်း၏ပတ်လည်အနားကိုရှာမည်ဖြစ်သည်။

တြာပီဇီယမ်၏ပတ်လည်အနားကိုရှာခြင်း

တြာပီဇီယမ်တခု၏အနားတစ်စုံသည်ပြုိင်နေမည်ဖြစ်သည်။